Medlemskontingent 2020


Desse satsane vart vedtekne på årsmøtet i mars 2020.

Styret i BIL har gjort vedtak om at ein ikkje fakturerer for treningsavgift for  2020, på grunn av Covid-19 som set begrensningar i trening/kamp.  Medlemskontingent for 2020 vert fakturert.

Styret i BIL har gjort vedtak på at ein ikkje får spela kampar for BIL om ein ikkje har betalt medlemskontingent og treningsavgift.


Medlemskontingent*

Enkeltmedlem: kr 300,-

Skuleelevar/born: kr 300,- 

Famile: kr 600,-

*Det er lagt til kr. 14,- eller kr. 22,- alt etter om ein velger faktura eller kortbetaling.  

Treningsavgift

Born 6-12 år: kr 400,-

Born 13-18 år: kr 700,-**

Vaksne: kr 700,-***

Barneidrettsskulen har organisert aktivitet for dei f.o.m. 1.klasse, medan dei som går i barnehagen ikkje har organisert opplegg, kun leik. Dei som er under skulealder slepp å betale treningsavgift, men må være medlemmar.

** Alle som deltek i aldersbestemt fotball/handball med seriespel betalar eit tillegg på kr 500,- pr år grunna høgare kostnader til reise/dommarhonorar.

***Alle som deltek i seniorfotball betaler eit tillegg på kr 2000,- pr år grunna høgare kostnader til reiser/dommarhonorar. Dette vert fakturert pr. halvår. Total pris for å delta vert då kr 3000,- pr år, der kr 300,- er medlemskontingent og kr 2700,- er treningsavgift.


Medlemskontigent og treningsavgift vert fakturert via Idretten Online og mottakar er Bloc AS, Haslevegen 15b, 0571 Oslo. Det er ikkje mogleg å betale direkte til klubben då dette ikkje vert registrert hos Idretten Online

Levert av IdrettenOnline