Medlemskontingent 2021


Desse satsane vart vedtekne på årsmøtet i mars 2021.

Styret i BIL har gjort vedtak om at ein fakturerer for treningsavgift for 2021, dette vart ikkje krevd inn i 2020, sjølv om ein frå hausten hadde treningar og kampar for dei under 20 år. 

Styret i BIL har gjort vedtak på at ein ikkje får spela kampar for BIL om ein ikkje har betalt medlemskontingent og treningsavgift.


Medlemskontingent*

Enkeltmedlem: kr 300,- 

Skuleelevar/born: kr 300,- 

Famile: kr 600,-

*Om ein vel å betale med faktura, er beløpet inkludert gebyr. Vel ein å betale med kreditkort eller VIPPS, kjem gebyr i tillegg.  

Treningsavgift

Born 6-12 år: kr 400,-

Born 13-18 år: kr 700,-**

Vaksne: kr 700,-***

Barneidrettsskulen har organisert aktivitet for dei f.o.m. 1.klasse, medan dei som går i barnehagen ikkje har organisert opplegg, kun leik. Dei som er under skulealder slepp å betale treningsavgift, men må være medlemmar.

** Alle som deltek i aldersbestemt fotball/handball med seriespel betalar eit tillegg på kr 500,- pr år grunna høgare kostnader til reise/dommarhonorar/forsikring/turneringskostnadar/lisensar/tekstil.

***Alle som deltek i seniorfotball betaler eit tillegg på kr 2000,- pr år grunna høgare kostnader til reiser/dommarhonorar/forsikring/turneringskostnadar/lisensar/tekstil. Dette vert fakturert pr. halvår. Total pris for å delta vert då kr 3000,- pr år, der kr 300,- er medlemskontingent og kr 2700,- er treningsavgift.

Foreldre som køyrer til kampar/turneringar, kan få 2,-/km dersom dei sender inn reiserekning, dei kan og få dekka ferjeutgifter dersom dei sender inn kvittering for ferja. Dette kan sendast til post@balestrand-il.no.

 

Medlemskontigent og treningsavgift vert fakturert via Idretten Online og mottakar er Bloc AS, Haslevegen 15b, 0571 Oslo. Det er ikkje mogleg å betale direkte til klubben då dette ikkje vert registrert hos Idretten Online. 

Powered by: Bloc